Com federar-se?

Per formar part de les associacions federades a la FAAOC, cal presentar la
següent documentació:

- Sol.licitud d'adhesió a la federació.
- Copia de l'Acta fundacional i els Estatuts de l'associació.
- Composició de la junta directiva actualitzada de l'associació.
- Certificat, amb el número de socis i quants tenen el carnet d'artesà vigent.
- Certificat d'adhesió a la federació.
- Certificat designació representant de l'associació.
- Copia de la darrera Assemblea General i/o Memòria d'activitats del darrer any.

Cada sol.licitud serà estudiada per la junta directiva de la FAAOC en reunió ordinària.