21 de jul. 2010

La Llei 15/2010 obligarà l'Administració a pagar en 30 dies

El passat dimarts 6 de juliol es va publicar Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de novembre, de mesures de lluita contra la morositat.

Les principals novetats de la llei són ampliar la seva aplicació a les administracions públiques, establir terminis de pagament obligatoris sense possibilitat de pacte en contrari i la previsió d’indemnitzacions en cas de no compliment per part dels deutors.

Des de el punt de vista de les entitats del Tercer Sector caldrà que tinguin en compte:

D’una banda, estaran obligades a pagar en els terminis de 60 dies a partir de l’1 de gener de 2013, tot i que s'estableix un període d'adaptació:

Des de l'entrada en vigor de la llei fins al 31 de desembre de 2011 es pagarà en 85 dies.

Entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2012, en 75 dies a partir de la recepció de les mercaderies o la prestació de serveis.

D'altra banda, quan les entitats siguin les prestadores de serveis a empreses o administracions públiques, podran reclamar que les empreses efectuïn el pagament en els terminis abans esmentats i que les administracions ho facin en un termini més breu, de 30 dies, amb els següents períodes d'adaptació:

55 dies des de l'entrada en vigor de la llei fins al 31 de desembre de 2010,
50 dies des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2011,
40 dies des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2012.

Finalment, caldrà que es facturi o se sol·liciti el pagament en un termini de 30 dies com a màxim des de la prestació del servei o l'entrega de béns.

S’estableix el dret d’exigir indemnització per les despeses que el cobrament hagi ocasionat al creditor en cas de demora del deutors i, a la vegada, es considera com a clàusula abusiva, i per tant nul·la, el fet que les parts puguin pactar un termini de pagament més ampli que l’establert per la llei o que es pacti en contra de la reclamació d’interessos en cas de demora del deutor.

L'anterior Llei 3/2004, de 29 de novembre, va néixer de la necessitat d'aplicar la Directiva europea 2000/35/CE a l'ordenament jurídic espanyol i segueix sent vigent excepte en aquells punts modificats per la nova Llei 15/2010, de 5 de juliol.