19 d’oct. 2010

PROTECCIÓ per CESSAMENT d’ ACTIVITAT dels Treballadors AUTÒNOMS

El pròxim 06/11/2010 entrarà en vigor la nova Llei de PROTECCIÓ per CESSAMENT d’ ACTIVITAT dels Treballadors AUTÒNOMS.

La protecció s’aplicará als treballadors autònoms compresos en el RETA AMB cobertura per contingències professionals, així com als inclosos en el RETM (Mar), i queda pendent de desenvolupament reglamentari per als treballadors inclosos en el Sistema Especial dels Treballadors per compte propi AGRARIS del RETA.

Per finançar la protecció per cessament d'activitat es crea una nova cotització que serà del 2,2% de la base de cotització. Els autònoms acollits al sistema de protecció per cessament tindran una reducció de 0,5% sobre la cotització per la cobertura d'IT per contingències comunes.

Per tenir dret a la protecció per cessament d'activitat cal reunir els següents REQUISITS:

Estar afiliats i en situació d'alta i cobertes les contingències professionals, en el RETA o RETM.

Per aquest motiu, els autònoms que no cotitzen per contingències professionals disposen d'un termini especial dins dels tres mesos següents a l'entrada en vigor de la llei, del 06/11/2010 al 06/02/2011, per OPTAR per aquesta cobertura.

Trobar-se en la situació legal de cessament de l'activitat. Cal estar dins dels supòsits previstos per la llei i acreditar-los documentalment.

Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d'activitat exigida (12 mesos continuats immediatament anteriors a la situació legal de cessament).

Subscriure el compromís d'activitat i acreditar activa disponibilitat per reincorporar-se al mercat de treball mitjançant les activitats formatives, d'orientació professional i de promoció de l'activitat emprenedora a les que sigui convocat des del Servei Públic d'Ocupació corresponent.

Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

No haver complert l'edat ordinària per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que no tingués acreditat el període de cotització requerit.

La durada de la prestació està en funció dels períodes de cotització per cessament de l’activitat, des del mínim de 2 mesos al màxim de 12 mesos.