13 de gen. 2011

Projecte de decret sobre l'activitat artesanal

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 5795 - 13/01/2011


DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA

EDICTE de 22 de desembre de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret sobre l'activitat artesanal. (Pàg. 1940)


EDICTE

de 22 de desembre de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret sobre l'activitat artesanal.

El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa ha elaborat el Projecte de decret sobre l'activitat artesanal. Amb la finalitat de donar participació a les persones interessades en el procés d'elaboració del Projecte de decret, esmentat, se sotmet a informació pública, d'acord amb el que disposa l'article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, durant el termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte al DOGC, per tal d'examinar el Projecte esmentat i per formular-hi les al·legacions i les observacions que es considerin oportunes.

El Projecte de decret sobre l'activitat artesanal es pot consultar a les pàgines web del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (http://www.gencat.cat/diue) i del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://www.ccam.cat) o bé, en hores d'oficina, a la seu del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona), del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (Provença, 339, 08037 Barcelona), d'Artesania Catalunya (Banys Nous, 11, 08002 Barcelona), així com als serveis territorials de: Catalunya Central (Palau Firal de Manresa. Polígon Industrial Els Dolors, s/n. 08241 Manresa); Girona (Migdia, 50-52, 17003 Girona); Lleida (avinguda del Segre, 7, Edifici Terraferma, 25007 Lleida); Tarragona (Pompeu Fabra, 1, 43004 Tarragona); i de Terres de l'Ebre (Montcada, 32, 43500 Tortosa).

Barcelona, 22 de desembre de 2010

Enric Aloy i Bosch

Secretari general

(10.355.168)