8 d’oct. 2009

Subvencions en règim reglat en el Marc del Programa d'Energies Renovables 2009


Informacio general
L'ICAEN habilita una línia de subvenció per a la realització d'actuacions en matèria d'energies renovables (3 actuacions)

a) Instal·lacions d'aprofitament de biomassa llenyosa per a calefacció d'edificis amb calderes d'aigua calenta, estufes o llars de foc del tipus inseribles.

b) Instal·lacions d'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors solars tèrmics per a qualsevol tipus d'aplicació amb aprofitament tèrmic: aigua calenta sanitària, calefacció, escalfament de piscines, climatització, calor de processos industrials,...

c) Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica o d'energia eòlica aïllades de la xarxa elèctrica o instal·lacions mixtes d'aquestes dues, per a aplicacions com: electrificació domèstica (habitatges, il·luminació amb fanals autònoms, instal·lacions turístiques i refugis,...), electrificació agrícola o ramadera (bombaments d'aigua, sistemes de reg, electrificació de granges, il·luminació d'hivernacles,...), senyalització i comunicació, etc. En qualsevol cas, cal que es tracti d'instal3lacions per a aplicacions que no puguin ser connectades a la xarxa.

Telèfons d'informació
93 622 05 00
93 622 05 77
93 622 05 06


Observacions
a) Per a instal·lacions d'aprofitament de biomassa llenyosa per a calefacció d'edificis la quantia màxima serà del 30% del cost subvencionable, d'acord amb els conceptes que s'esmenten en l'article 4.4. Aquest cost subvencionable estarà limitat a un valor màxim 6.000 € per a les llars de foc del tipus inseribles i de 600 euros per kW de potència tèrmica instal·lada per a les calderes i per les estufes.

b) Per a instal·lacions d'energia solar tèrmica, la quantia màxima de la subvenció resulta de l'aplicació del percentatge d'ajuda màxima sobre el cost subvencionable, que es calcula segons es detalla a continuació en funció del tipus corresponent a la d'instal·lació sol·licitada:

b.1) Instal·lacions amb sistemes prefabricats: sistemes indirectes d'energia solar per a escalfament d'un fluid a partir de la captació de la radiació solar, bé sigui com sistema compacte o com sistema partit. Consisteix bé en un sistema integrat o bé en un conjunt i configuració uniforme de components. Es produeix sota condicions que es presumeixen uniformes i s'ofereix a la venda com a equips complerts i a punt per instal·lar, sota un sol nom comercial. Els captadors solars tindran un coeficient de pèrdues inferior a 9 W/(m² ºC). En aquests sistemes s'aplicarà el 37% sobre el cost subvencionable, que és de un màxim de 1.160 euros/kW (812 euros/m² captador útil) per a aquest tipus de sistemes.

b.2) Instal·lacions per elements: sistemes d'energia solar per escalfament d'un fluid a partir de la captació de la radiació solar mitjançant captadors solars el coeficient global de pèrdues dels quals sigui inferior a 9 W/(m² ºC), per a la seva utilització en aplicacions tèrmiques. En aquests sistemes s'aplicarà el 37% sobre el cost subvencionable, que és de un màxim de 1.160 euros/kW (812 euros/m² captador útil) per a sistemes de fins a 14 kW (20 m² captador útil) i de 1.015 euros/kW (710,5 euros/m² captador útil) per a sistemes de més de 14 kW (20 m² captador útil).

b.3) Aplicacions especials: aplicacions de refrigeració o altres aplicacions amb temperatura de disseny superior a 60ºC, i que superin rendiments del 40%, per a (tm-ta)=60ºC i I=800 W/m² sobre la corba quadràtica de la contrasenya de certificació'. En aquests sistemes s'aplicarà el 37% sobre el cost subvencionable, que és de un màxim de 1.450 euros/kW (1.015 euros/m² captador útil).

b.4) Projectes innovadors: es consideren projectes innovadors aquells que compleixin els criteris definits en l'apartat d'energia solar tèrmica del Pla d'Energies Renovables 2005-2010 aprovat pel Consell de Ministres de l'Estat el 26 d'agost de 2005. En aquests sistemes s'aplicarà el 37% sobre el cost subvencionable, que serà el resultat d'augmentar fins a un 50% més els costos subvencionables màxims definits anteriorment.

Es considera la relació 0,7 kW/m² de superfície homologada.

En el cas de tractar-se d'explotacions agràries que siguin pimes dedicades a la producció de productes agrícoles, l'import màxim de l'ajuda atorgada a una empresa determinada no haurà de superar els 400.000 euros per període de tres exercicis fiscals, import que es podrà incrementar a 500.000 euros si l'empresa es troba ubicada en zona desfavorida o en una de las zones indicades en l'article 36, lletra a) incisos i), ii) o iii), del Reglament (CE) núm. 1698/2005, delimitades pels Estats membres d'acord amb els articles 50 i 94 d'aquest mateix reglament.

c) Per a instal·lacions d'energia solar fotovoltaica aïllada, d'energia eòlica aïllada o mixtes d'aquestes dues: el 40% del cost subvencionable. Es prendrà com a cost subvencionable, en relació amb els objectius energètics, una inversió màxima per unitat de potència elèctrica instal3lada de 10,00 euros/Wp per al sistema fotovoltaic i 5 euros/W per al generador eòlic en instal·lacions amb acumulació, i de 8,00 euros/Wp per al sistema fotovoltaic sense acumulació i 3 euros/W per al generador eòlic en instal3lacions sense acumulació o mixtes. En tot cas, els ajuts a percebre tindran un límit màxim de 20.000 euros per projecte.

Entitat responsable

Institut Català d'Energia (ICAEN)