3 de nov. 2009

Agència Catalana del Consum

Un petit tast...

Normativa d'abast general

Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, i, d'altra banda, la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'Estatut del consumidor.

L'article 18 del Text diu: "l'etiquetatge i presentació dels béns i serveis i les modalitats de realitzar-lo han de ser de tal naturalesa que no indueixi a error al consumidor i l'usuari" i parla clarament sobre "origen o procedència".

En aquest sentit, i sens perjudici de les exigències concretes que s'estableixin per reglament, tots els béns i serveis posats a disposició dels consumidors i usuaris han d'incorporar, aportar o, en últim cas, permetre de forma clara i comprensible informació veraç, eficaç i suficient sobre les seves característiques essencials.

Règim jurídic aplicable a l'etiquetatge dels productes que poden arribar a tenir la consideració de souvenirs.

"Tota la informació continguda en els envasos, els embalatges i les etiquetes dels productes i la que es proporcioni mitjançant la publicitat als punts de venda ha d'ésser veraç i suficient en relació amb els aspectes següents:

-Naturalesa i composició
-Quantitat
-Referència a resultats obtinguts, si s'escau
-Disponibilitats
-Qualitat
-Preu, mesura i pes
-Risc que comporta l'ús, si escau, i manera de preveure i de contrarestar els efectes no desitjables dels incidents que, malgrat les instruccions, es puguin esdevenir
- ORIGEN

En conseqüència, de conformitat amb allò que disposa la normativa esmentada, queda clar que qualsevol mena d'informació que consti als envasos, als embalatges i a les etiquetes de qualsevol mena de producte no pot induir, en capcas, a error les persones consumidores i usuàries i que cal que qualsevol mena de bé que es posi al mercat inclogui informació veraç, eficaç i suficient, de forma clara i comprensible, sobre característiques essencials del producte que esdevé d'especial transcendència a l'hora de realizar-ne l'adquisició i més, en el cas dels productes que poden arribar a tenir la qualificació d'artesans i, concretament, en el cas dels souvenirs, amb independència que siguin artesans o no.

Agència Catalana del Consum
www.consum.cat