10 de nov. 2009

Dinamització del Barri Antic de Valls


ODEBA . Oficina de Dinamització Econòmica del Barri Antic

És un punt d'informació i assessorament per a tots els comerciants, empresaris i emprenedors. Un espai diferencial que permet oferir una àmplia gamma de serveis integrals a les empreses i comerços del Barri Antic, des del desenvolupament d'una idea de negoci, fins a la consolidació d'un projecte existent. Té com a objectiu prioritari disposar d'una infraestructura i d'uns serveis de qualitat que ajudin a engegar i consolidar diferents projectes i, a la vegada, crear un entorn que afavoreixi l'ocupació i millori la competitivitat dels comerços i empreses del Barri Antic.

Es dona assessorament i suport gratuït en tot el procés per tal de posar en pràctica una idea de negoci: des de l'acompanyament i seguiment en la confecció d'un pla d'empresa, fins a la seva consolidació. Tota la informació sobre ajuts, subvencions, tràmits, borsa de treball,...

BASES REGULADORES DE L'ATORGAMENT D'AJUTS PER LA IMPLANTACIÓ DE NOVES EMPRESES AL BARRI ANTIC

Les “Bases d'Ajuts” estableixen els criteris per a la concessió de subvencions destinades a facilitar la implantació de noves empreses en l'àmbit del centre històric de Valls (dins les línies de treball de dinamització econòmica que estableix la vigent Llei de Barris).

Considerant que la línia d'ajuts proposada s'associa al desenvolupament del programa de la Llei de barris, aquestes bases seran vigents fins al 31 de desembre de 2011, sens perjudici de l'ampliació d'aquest termini en cas que, sigui ampliada la durada de la Llei de barris.

La convocatòria de subvencions es realitzarà amb caràcter anual establint-se, per a cada exercici, l'import de la partida d'ajuts a fons perdut que serà vigent a partir de l'aprovació del pressupost corresponent. Amb caràcter general, els ajuts no superaran els 2.000 € per a cada nova empresa, distribuïts temporalment d'acord uns criteris establerts.

Podran sol·licitar subvenció totes aquelles persones interessades en la instal·lació d'una empresa dins l'àmbit del Barri Antic de Valls, sigui aquesta de caràcter comercial o de qualsevol altra mena amb la única limitació que la derivada del compliment d'obtenció d'una llicència d'activitat en l'àmbit urbà indicat.

Per a més informació: 977 60 32 29